ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile, tıp mensuplarının hukuki sorumluluk nedeniyle üçüncü şahıslara ödenecek tazminat taleplerini Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve poliçe limitleri kapsamında temin eder. Sigortanın yaptırılmaması halinde kanunen ödenmek zorunda kalınacak ceza yerine, uygun primlerle güvence sağlanabilir.

Buna ek olarak karşılaşacağınız olası riskler sonucunda çalışamadığınız günler için tazminat imkanından faydalanabilirsiniz.

Bu sigorta, hekimin tedavi ettiği hastasının

 • Bedeni zarara uğraması
 • Sağlığının daha da bozulması
 • Yaşamını yitirmesi

sonucunda oluşabilecek maddi ve manevi tazminat taleplerini ve yargılama giderlerini karşılamak üzere güvence altına alır.

 • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta poliçesinin süresi 1 yıldır.
 • Sigorta poliçesi başlangıç tarihinden önceki 10 yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine, bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar.
 • 10 yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009'u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.
 • Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın muaccel tarihten başlayarak iki yıl ve sigorta tazminatına ilişkin istemler her halde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren on yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.

Avukat Mesleki Sorumluluk

Mesleğinizi ifa ederken görevinizi gereği gibi yapamamanızdan müvekkilinize karşı özen borcunuzu yerine getirememenizden veya mesleki hizmet kapsamına giren diğer kusurlu davranışlarınızdan doğan zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacağınız tazminat tutarları ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini sigorta poliçesinde yazan limitler dahilinde temin eden bir sigorta türüdür.

Marka / Patent Vekilleri Mesleki Sorumluluk

Marka-patent vekili olarak çalışan siz avukatlarımız, hizmet verdiğiniz kişilerle ilgili tüm sorumluluğunuzu sigorta şirketine devretmek istemez misiniz?

Groupama Sigorta olarak bir hata, ihmal veya kusurlu hareketiniz sonucunda eğer sizi görevlendiren kişilere zarar verme ihtimaliniz varsa, bu olası zararınızı şimdiden teminat altına alabiliriz. Böylece siz de rahatlıkla çalışabilirsınız.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk

Yanıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, kullanan, depolayan, nakleden veya satanların, bu mesleki faaliyetleri nedeniyle, bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucunda kusurları olsun olmasın üçüncü kişilere verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını güvence altına alır.

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk

Likit petrol gazı (LPG) tüpleyen firmalara ait tüplerin kullanılmak üzere tüketiciler tarafından bulunduruldukları yerlerde patlaması, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucunda üretici firmaların kusuru olsun veya olmasın üçüncü kişilere verecekleri bedensel ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını poliçede belirtilen limitler içinde kalmak koşuluyla güvence altına alır.

Likit petrol gazını (LPG) depolayan, tüplere dolduran, taşıyan, bayileri aracılığıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye satan LPG dağıtım şirketleri, yaptırmak zorunda oldukları tehlikeli maddeler sorumluluk sigortasına ek olarak yaptırmak zorundadırlar.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanuna istinaden istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar için güvence sağlanmaktadır.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk

Sigortacı, kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucunda Türkiye'nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu;

 • Temizleme masrafları
 • Toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar
 • Özel mallarda meydana gelecek maddi hasar tazminatları
 • Üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar
 • Vefat ve sakatlık tazminatları
 • Tedavi giderleri
 • Dava masrafları ve avukatlık giderlerini

İsteğe Bağlı Sorumluluk

Sorumluluklarınızın farkındayız ve sorumluluklarınızı birbirinden önemli teminatlar ile güvence altına alıyoruz...

Gereken tüm önlemleri almış olsanız dahi, işletmenizin faaliyeti esnasında bir aksilik nedeniyle çalışanlarınız veya çevrenizdekiler zarar görebilir veya istemeden çevreye zarar verebilirsiniz.

Artık tüm bu sorumluluklarınızı, kanunlar tarafından zorunlu tutulan sorumluluk poliçelerimizin yanı sıra; isteğe bağlı sorumluluk poliçelerimizle de ufak primler karşılığında Groupama'’ya devredebilir, rahat bir nefes alabilirsiniz!
  0(532)200-0050