ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

Kritik Hastalıklar Destek Sigortası

Kritik Hastalıklar Destek Sigorta Paketi ile daha huzurlu ve güvenli bir yaşama adım atın!

Bu paket kapsamında, Ferdi Kaza ve Kritik Hastalıklar riskleri için teminat sağlanmaktadır.

Ferdi Kaza

Ferdi Kaza Sigortası ile başınıza gelebilecek ani ve harici bir olayın etkisi ile yaşamınızı yitirmeniz veya sakatlanmanız riskine karşı tüm dünyada geçerli teminat sağlanmaktadır.

Aşağıdaki haller de kaza sayılır:

 • Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsünden,
 • Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından,
 • Yılan veya haşerat sokması neticesinde husule gelen zehirlenmelerden,
 • Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan,

kaynaklanan vefat veya bedeni zararlar.

Kritik Hastalıklar

A. Tanımlar

Hastane: Devlet tarafından hastane ruhsatı verilmiş, yatarak tıbbi tedavi, teşhis, ameliyat ve diğer medikal hizmetleri 24 saat süre ile sağlayan kurumdur.

Doktor: Türk Tabipler birliği tarafından yetkilendirilmiş ve kayıt altına alınmış uzman kişidir.

B. Teminat Kapsamı

I. Kritik Hastalıklar

Sigortacı, iş bu sigorta poliçesi kapsamında poliçe tanzim tarihinden sonra ortaya çıkan ve aşağıda detayları belirtilen kritik hastalıkların semptomlarının ortaya çıkmasına istinaden poliçe üzerinde yazılı teminat tutarını sigortalıya bir defaya mahsus ve peşin olarak öder.

Mivokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)

Yetersiz kan akımı nedeniyle kalp kasının kısmi ölümü olarak tanımlanan Mivokard Enfarktüsü dışındaki tüm kardiyolojik hastalıklar kapsam dışıdır. Tazminatın ödenebilmesi için söz konusu durumun teşhisi kesin olmalı ve aşağıdaki faktörlerin tamamının varlığı aranmalıdır.

 • Tipik göğüs ağrısı hikayesi
 • Yeni elektro diyagram değişiklikleri
 • Kardiyak enzimlerde yükselme (CPK, CK, LDH, SGOT, Troponin-T ve ESR

İnme - Felç

Beyin dokusunun enfarktüsüne, beyin kanamasına ya da beyin dışındaki bir oluşuma bağlı olarak meydana gelen emboli neticesinde 24 saatten fazla süren ve nörolojik hasara sebebiyet veren herhangi bir serebrovasküler vakıa olarak tanımlanır. (Geçici iskemik atak teminat kapsamı dışındadır.)

Kanser

Bu hastalık, hücrelerin kontrol edilemeyen bir şekilde büyüyüp doku içine ve diğer dokulara yayılması ile karakterize edilen habis bir veya birden fazla tümörün varlığı ile tanımlanır. Çevre organlara invazyon, uzak organlara metastaz yapma özelliği taşırlar. Tazminatın ödenebilmesi için hodgkin hastalığı gibi lenfatik sistemin malin hastalıkları ile lösemi de dahil bu tanının histopatolojik olarak kanıtlanması gereklidir. Bu hastalık tanımına aşağıdakiler dahil değildir.

 • Prekanseröz lezyonlar ve in situ kanserler,
 • Kaposi Sarkomu (HHV8) virüsü hastalığında ortaya çıkan kanserler,
 • HIV virüsü mevcudiyeti halinde ortaya çıkan bütün lenfoma türleri,
 • Habis, yayılmacı melanomlar haricindeki tüm cilt kanserleri,
 • Malign Melanom dışındaki tüm cilt kanserleri,
 • Evre 1'in altındaki tüm kanserler.

Böbrek Yetmezliği

Böbrek yetmezliğinin son safhasına erişildiği ve her iki böbreğin de fonksiyon yeteneğini geri dönüşümsüz ve tümüyle kaybetmesi sonucu böbrek diyalizi ve böbrek nakli gerektiren durumlar olarak tanımlanır.

Önemli Organ Ameliyatı

Sigortalıya resmi olarak işlevlerini yitirmeleri nedeniyle Kalp, Akciğer, Karaciğer, Pankreas, İnce Bağırsak, Böbrek veya Kemik iliği nakli yapılmasıdır.

Kol veya Bacak Kaybı (Paraplejia)

Her iki bacağın veya her iki kolun toplam olarak geri dönüşü olmayacak şekilde kaybıdır. (Uygun ve de kayıtlı uzman doktor tarafından teşhisin yapılması gerekmektedir.) Sakatlık kalıcı olmalı ve de uygun nörolojik kanıt bulunmalıdır.

Körlük

Her iki gözün de daimi ve iyileşmeyecek şekilde görme gücünü tamamen kaybetmesi durumudur. Bu durumdaki bir körlüğün uzman bir göz doktoru tarafından hazırlanacak bir rapor ile kanıtlanması gereklidir.

Multiple Sclerosis (MS)

Beyin ve omurilikte demiyelinizasyon ile karakterize olan bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Tazminatın ödenebilmesi için MS hastalığının, nörolojik bulgu ve belirtilerle şekillenen en az iki atakla ortaya çıkması, semptomlarının en az altı aydan beri devam etmiş olması ve nöroloji uzmanı bir doktor tarafından, manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi vb modern muayene teknikleriyle hiçbir kuşkuya yer vermeyecek bir şekilde teşhis edilmesi gereklidir.

Koroner Damar Hastalığı Sonucu Yapılan Açık Kalp Ameliyatı

Koroner damar sentozu (daralması) veya tıkanması sebebi ile bir veya daha fazla kalp damarının açılması için yapılan açık kalp ameliyatıdır.(By-Pass) By-Pass ameliyatının gerekli olduğu koroner anjiyografi ile kanıtlanmış olmalıdır. Balon anjiyoplasti, stent konulması, lazer tekniği ve diğer damar içi müdahaleler teminat kapsamı dışındadır.

II. Tıbbi Yurt Dışı II. Görüş Raporu

Bu program kapsamında, sigortalıda teşhis edilen aşağıda yazılı kritik hastalıklarla ilgili en iyi tetkik ve tedavi yöntemine ulaşabilmesi için Türkiye genelinde ve/veya Amerika Birleşik Devletleri'nde konunun uzmanı sağlık kuruluşlarından tıbbi görüş alma olanağı sağlanmıştır. Ayrıca, karşılaşılan tıbbi durumla ilgili olarak mevcut hastalığın tedavisine ilişkin başka görüşleri de alma isteğinden dolayı olabilir.

Tıbbi Yurt Dışı II. Görüş Raporu için kapsam dahilindeki kritik hastalıklar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Belirli bir tedavi sürecinden geçmiş ileri evre Metastik Kanser, Organ Yetmezlikleri, Alzheimer, Parkinson, HIV enfeksiyonları, Kardiyomyopatiler, Spinal kord tümörleri ve cerrahi/prosedürel işlem gerektiren durumlar ile Multiple Skleroz, Kalp kapak hastalıkları, Pediatrik nöroşirurjik durumlar ve Pediatrik kardiyak hastalıklar.

Liberty Sigorta A.Ş. listesinde bulunmayan hastalıklarla ilgili olarak medikal ekibinin vereceği karar neticesinde ikinci görüş organize edebilir. Karar, söz konusu hastalığın/hastalıkların T.C. sınırları içinde var olan sağlık olanaklarının yeterli olmadığı durumları dikkate almak esasına dayanır. İkinci görüş hizmeti alabilmek için dikkate alınacak kriterler aşağıdaki gibi olacaktır:

(a)Yurt dışı II. Görüş hizmetinden yararlanabilmek için poliçe başlangıç tarihinden itibaren 3 ay geçmiş olması, (b)Sigortalıyı tedavi eden doktorun detaylı epikriz raporu ve yapılan tüm tetkiklerin sonuçları gereklidir.

Liberty medikal ekibi gerek duyduğu takdirde, raporun hazırlanabilmesi için gereken başka bilgileri/belgeleri isteme hakkını saklı tutar.

Aynı konsültana gidilmesi durumunda müşteriden ilk gidiş için muafiyet veya ek ödeme talep edilmeyecektir. Sigortalının, aynı tıbbi durum için ikinci görüş talep etmesi 2.000 USD ödeme yapması gereklidir.

C. İhtar

Kritik hastalıklar tazminatı için sigortacının sorumluluğu poliçe/teklif ile kapsama alınan hastalıklardan ötürü yapılacak tek bir ödeme ile sınırlıdır.

Sigortalının herhangi bir risk doğuracak mesleğe, spora, eğlenceye ya da faaliyete girişmesi durumu varsa sigorta şirketine yazılı olarak bu hususu bildirmesi ve sigortacının yazılı onayını beklemesi şarttır. Aksi durumda, bu aktivitelerden ortaya çıkabilecek her türlü hastalık veya yaralanma sonucu talep edilecek tazminat talepleri değerlendirilmeyecektir. Kritik hastalıklar için tazminat ödemesi için 90 gün bekleme süresi uygulanacaktır.

D. İstisnalar

Sağlık Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerinde yazılı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, aşağıda yazılı hallerden kaynaklanabilecek tazminat talepleri teminat kapsamı dışındadır:

 • Teminat dahilinde kazalar sonucu oluşan ve acil medikal müdahale için gerekli olmayan kozmetik veya plastik ameliyatlar,
 • Terör, Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar sonucunda oluşacak tazminat talepleri,
 • Nükleer Kimyasal ya da Biyolojik sebeplerden doğan durumlar/vakalar,
 • Yolcu sıfatından farklı bir sıfat ile uçak veya herhangi bir hava gemisinde seyahat edilmesi nedeniyle oluşabilecek durumlar,
 • Aşikar sarhoşluk, doktor kontrolü, dışında ilaç ve uyuşturucu maddeler sebebiyle ortaya çıkan durumlar,
 • AIDS ve buna bağlı komplikasyonlar veya HIV virüsü enfeksiyonları sonucu ortaya çıkan durumlar, ( Yurtdışı II. Görüş raporu için geçerli değildir.)
 • Sigorta başlangıç tarihinden önce teşhis edilen ancak sigortalı ve/veya sigorta ettirenin haberdar olduğu halde sigorta giriş formunda beyan etmemiş olduğu durumlar,
 • Herhangi bir ruhsal ve sinirsel bozukluk durumları,
 • Motorlu araçlar ile yapılan yarışlar sonucu oluşacak tazminat talepleri,
 • Sigortalının intihara teşebbüsü veya kasıtlı olarak kendisini yaralaması sonucu ortaya çıkan durumlar,
 • Motosiklet kullanma, ip kullanarak tırmanmayı gerektiren dağcılık, solunum cihazıyla dalma, uçak ve planör pilotluğu, paraşütçülük ve bunlarla sınırlı olmayan tehlikeli spor hareketleri ile profesyonel spor faaliyetlerinden kaynaklanan durumlar,
 • Medikal olarak gerekli olmayan tüm tedaviler,
 • Türk kanunlarına aykırı olan her türlü kanun dışı işlerden doğacak hastalıklar,
 • Sigortalının hastalığın teşhisinden itibaren 30 gün içinde yaşamaması durumunda yapılacak tazminat talepleri,
 • Sigortalı tarafından herhangi bir dolandırıcılık, gizleme ya da kasıt durumunda, sigortayı etkileyecek bunlara ilişkin bir durumda, bu sigorta geçersiz, hükümsüz sayılacaktır.  0(532)200-0050