ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

Sorumluluk Sigortası

Aile Boyu Güvence Sigortası

Ray Sigorta’dan Aileleri Güvence Altına Alan Paket Poliçe
Aile Boyu Güvence Sigortası, uygun fiyatı, geniş teminatları ve asistans hizmetleriyle hem sizi hem de ailenizi güvence altına alıyor.

Sigortanın Kapsamı Nelerdir?
Aile Boyu Güvence Poliçesi, aile fertlerini kazalara karşı koruyan, herhangi bir olay sonucu üçüncü şahıslara verilen zararları teminat altına alan, gasp/kapkaç durumunda zarara uğramalarını engelleyen bir paket poliçedir. 

Aile Boyu Güvence Poliçesi asistans hizmetleriyle de fark yaratıyor. 
Bu poliçe ile evinizde olabilecek cam kırılmaları, tesisat, elektrik arızaları zararları karşılanıyor, kişinin kapıda kalması durumunda çilingir masrafları ödeniyor.

Asansör Sorumluluk Sigortası

Asansör kazalarına karşı ne yapabilirsiniz?
İşyerinde, apartmanlarda veya hastanelerde bulunan asansörlerde meydana gelecek kazaların sonuçlarını teminat altına alabilirsiniz.

Kimler yaptırmalı?
Asansörlü bir binanın yöneticileri binada bulunan asansörlerde meydana gelebilecek kazalar için Ray Sigorta Asansör Sorumluluk Sigortası yaptırabilir.

Sigortanın Kapsamı Nelerdir?
“Asansör Sorumluluk Sigortası” oteller, iş hanları, apartmanlar ve hastaneler gibi yerlerde bulunan asansörde meydana gelebilecek kazalara karşı, bu yerlerin sahipleri ve yöneticilerine yüklenen sorumluluktan doğan tazminat taleplerine güvence verir. Bu poliçe asansörde meydana gelebilecek bir kaza sonucu üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zararları yasal sorumluluk çevresinde poliçe limitlerine kadar karşılar. 

Araç Servis İstasyonu Sorumluluk Sigortası

Kimler yaptırmalı?
Araç servis, bakım ve onarım faaliyeti uğraşan işyerleri meydana gelebilecek kazalar için Ray Sigorta Araç Servis İstasyonu Sorumluluk Sigortası yaptırabilir.

Sigortanın Kapsamı Nelerdir?
“Araç Servis İstasyonu Sorumluluk Sigortası” araç servis istasyonu faaliyetine konu olan işler nedeni ile poliçede yazılı riziko adresinde bulunan vasıtalarda, işletme faaliyetleri sırasında aracın gerek hareket, gerekse durma halinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpma, devrilme, düşme, yuvarlanma ile sınırlı olmak üzere, oluşabilecek kazalar sonucu meydana gelecek hasarları teminat altına alır.

Mesleki sorumluluk teminatına giren bakım, onarım ve tamir hatalarından ve kusurlarından kaynaklanacak zararlar teminat dışıdır.

Gıda Sorumluluk Sigortası

Üretilen gıdaların tüketimi sırasında doğrudan meydana gelen maddi hasarları poliçede yazılı meblağlara kadar sigortalıya hukuken yüklenebilecek sorumluluğu sigortalının kusuru ölçüsünde temin eder. 

Üretimde kullanılan maddelerin kendi ayıp ve kusurlarından meydana gelebilecek zarar ve ziyanlar hariç olup gıda üretim ve satış yerleri yönetmelik ve tüzüğe uygun şekilde faaliyet göstermelidir.

Ray Sigorta insan sağlığını korumak için çalışan hekimlerin mesleklerinin gereklerini yerine getirirken, kendini rahat ve güvende hissetmeleri için hekimlerimizin yanında. 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Hekimlerimizin iş hayatlarında kendilerini güvende hissetmeleri için mesleki sorumluluklarını Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile güvence altına alıyor.  

Mesleki Sorumluluk Sigortası; hekimlerin mesleki hizmetlerindeki ihmal, eksiklik, hata nedeni ile meydana gelen herhangi bir hastanın ölümü ya da bedenen yaralanmasından kaynaklanan, sigortalının ödemek zorunda kalacağı ve kanunen sorumlu olduğu tutarın poliçede belirtilen limite kadar teminat altına alınmasıdır. Bu sigorta ile talep edilen tazminatlar ve açılan dava masrafları karşılanmaktadır.

İşveren Sorumluluk Sigortası

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Güvenlik Kurumu`nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat talepleri ve ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunacak mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri, hükmolunan toplam tazminat poliçede yazılı teminat limitlerince ödenir.

Muhasebeci ve Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk

Çalışmalarınız sırasında kusur veya ihmallerden kaynaklanan zararların tazmini mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altındadır.

Sigortanın Kapsamı Nelerdir?
Mali Müşavirler ve Muhasebeciler mesleklerini ifa ederken yapılan hata, ihmal, eksiklik ve kaza sonucunda ödenecek tazminatlar yüksek maliyetlere ulaşmaktadır. “Mesleki Sorumluluk Sigortası” ile üçüncü şahıslara verilecek zarar ve ziyan nedeniyle sigortalıya yüklenen sorumluluktan doğan tazminat taleplerini, tedavi masrafı, sürekli sakatlık durumunda sakatlık tazminatını, ölümü halinde ise kanuni hak sahiplerine ölüm tazminatını kapsar. Ayrıca üçüncü şahıslara verilecek maddi zararlarda teminat altına alınır.

Mimar ve Mühendis Mesleki Sorumluluk

Çalışmalarınız sırasında kusur veya ihmallerden kaynaklanan zararların tazmini mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altındadır.

Sigortanın Kapsamı Nelerdir?
Mimar ve Mühendisler mesleklerini ifa ederken yapılan hata, ihmal, eksiklik ve kaza sonucunda ödenecek tazminatlar yüksek maliyetlere ulaşmaktadır. “Mesleki Sorumluluk Sigortası” ile üçüncü şahıslara verilecek zarar ve ziyan nedeniyle sigortalıya yüklenen sorumluluktan doğan tazminat taleplerini, tedavi masrafı, sürekli sakatlık durumunda sakatlık tazminatını, ölümü halinde ise kanuni hak sahiplerine ölüm tazminatını kapsar. Ayrıca üçüncü şahıslara verilecek maddi zararlarda teminat altına alınır.

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

Personelinizin hizmeti sırasında üçüncü kişilere zarar vermesi durumunda talep edilen tazminatları teminat altına alabilirsiniz.

Sigortanın Kapsamı Nelerdir?
‘’Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası” özel güvenlik hizmeti veren personelin bu hizmeti sırasında üçüncü şahıslara vereceği zararlar neticesinde özel güvenlik şirketine yüklenen sorumluluktan doğan tazminat taleplerine güvence verir. Üçüncü şahısların kaza sonucunda yaralanması halinde tedavi masrafları, sakat kalması halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölen kişinin kanuni hak sahiplerine ölüm tazminatını kapsar. Ayrıca üçüncü şahısların beraberinde bulundukları eşyalarda meydana gelen maddi zararı da temin eder.

Güvenlik görevlilerinin, hangi adreste, hangi faaliyeti gösteren şirket için ve kaç kişi olarak hizmet verdikleri bilgisine göre yasal olarak teminat limitleri değişiklik göstermektedir.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Mali Sorumluluk

Kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye'nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu; temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı ‘Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri’ çerçevesinde hukuki sorumluluğu tazmin eder. 

Ani veya beklenmedik şekilde oluşmayan kirlilik ile tedrici olarak gerçekleşen kirlilik sonucu ortaya çıkan haller kapsamın dışındadır.

Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunluluk

Deniz aracında, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucunda, seyahat eden yolcuların uğrayacakları bedeni zararlar ile yolcuların beraberindeki eşyaların uğrayacakları zararlara ilişkin sorumluluk sigortasıdır.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Madde ve/veya Tehlikeli Atık’ın neden olabileceği zararlara karşı üçüncü kişilere ödenecek tazminatları teminat altına alan bir sorumluluk sigortasıdır.

Kimler yaptırmalı?
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası; tehlikeli atıkları, yanıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satan firmalar için hazırlanmış bir sigorta paketidir.

Sigortanın Kapsamı Nelerdir?
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu kusurları olsun olmasın üçüncü kişilere verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını poliçede yazılı sınırlara kadar temin eder.

LPG tüpünün infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verilecek zararlar, Tüp Gaz Sorumluluk Sigortası limitleri dahilinde sigortacı tarafından tazmin edilir. Ancak kullanılmak üzere bulundurulan tüp gazın neden olduğu kaza, işyerinde bulunan yardımcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerinde zarar vermesine yol açarsa, tazminat ödemelerinde tüp gaz sorumluluk sigortasına öncelik verilir. Bu sigortanın limitlerinin yetersiz kalması halinde Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası işlemeye başlar. Hasara yol açan kazanın çıkış nedeninin yanıcı, yakıcı, parlatıcı, patlayıcı maddeler olması halinde Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası işlemeye başlar.

Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün Sorumluluk Sigortası ile ürettiğiniz ve/veya satmış olduğunuz ürün veya hizmetlerin kusurundan kaynaklanan riskler nedeniyle firmanızdan talep edilen 3. şahısların zararları karşılanmaktadır.
  0(532)200-0050